• Müşteri Hizmetleri (0212 216 26 61)

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA
METNİ


Kişisel verilerin korunması Acar Menkul Değerler A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri
arasındadır. Kişisel verileri;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar
güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında
aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi
kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla
bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Veri nedir?

Kişisel veri kimliği; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade
etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon
numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin
bilgiler kişisel verilerinizdir. Ayrıca KVKK’ya göre; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf,
sendika, vb. üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri, vb. veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi ne demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade
etmektedir.

Veri sorumlusunun kimliği

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade etmektedir.

Ticaret Sicil No: 232983,İstanbul
Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar
Vergi Numarası: 0040032382
Merkez Adresi: Esentepe Mahallesi, Keskin Kalem Sk. 29/1, 34394
Şişli/İstanbul
Telefon: (0212) 2162661
İnternet Sitesi: http://www.acar.com.tr
Eposta Adresi: KVK@acar.com.tr

Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz?

Kişisel verileriniz Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk
Borçlar Kanunu, MASAK ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir. Ayrıca yasal
mevzuatlar, iş sözleşmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve KVKK’da yer verilen
kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında;

• Bireysel sözleşme için imza, ad-soyad, nüfus cüzdan fotokopisi, yerleşim yeri ve adres
bilgisi/son 3 aylık güncel fatura/ikametgah belgesi, mali bilgiler, eposta adresi, telefon,
vekili varsa vekaletname,
• Kurumsal sözleşme için vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, ticaret
sicil belgesi veya faaliyet belgesi, temsile yetkili kişilerin yetki durumlarını gösteren noter
onaylı belge ya da yönetim kurulu kararı, temsile yetkili kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri,
son 3 aylık adına kayıtlı fatura, noter onaylı imza sirküleri (temsile yetkili kişi imza
sirkülerinde yer almıyorsa noter onaylı vekaletname) tüzel kişiliklerde %25’i aşan paya
sahip gerçek kişi var ise kimlik fotokopisi ve adına kayıtlı son 3 aylık fatura, tüzel kişi ise
şirkete ait vergi levhası, sicil gazetesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri
• İşlemlerinizle ilgili kayıtlar, talimatlar, ses kayıtları, ekstre vb. bilgiler,
• Vergi beyannamesi hazırlanması için mali müşavir ve ortaklara ilişkin veriler,
• Personel adaylarının değerlendirilmesi amacıyla özgeçmiş ve ilgili belgeler,
• Tedarikçi ile sözleşme tesis edilmesi için gerekli bilgiler,
• Müşteri için izahname ve fiyat tespit raporu hazırlanması amacıyla gereken bilgiler
başta olmak üzere kişisel verileriniz
• Şirketimizin iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasında,
• Şirketimizi iştirakleri/bağlı ortaklıkları tarafından yapılacak çeşitli bilgilendirmelerde ve
işin ifası için gerekli her türlü faaliyetlerde, toplantı, davet gibi organizasyonlarda,
raporlama ve analizlerde,
• Kampanya, pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon, hediye, indirim gibi sizin lehinize
sağlanacak faydaların belirlenmesinde ve size çeşitli hizmetlerin sunulmasında,
• Yasal olarak sizin kişisel verilerinizi talep etme hakkına sahip kamu kurum ve
kuruluşlarından talep edilmesinde,
• İşin ifası için banka, sigorta, organizasyon, yazılım vb. gerçek ve tüzel kişiliklerle
paylaşılmasında,
• Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

yürürlükteki kanunlara uygun şekilde iş ilişkimizin devam ettiği süre boyunca ve iş ilişkimiz
sona erdikten sonra ilgili yasal mevzuatın öngördüğü süre kadar işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, kanuni ya da sözleşmeye bağlı fiili gereklilikleri ve hizmetleri ifa etmek
ve/veya sizlere daha güvenli ve daha iyi hizmet şartları sağlayabilmek, operasyonel faaliyetlerin
yürütebilmek için gerekli olması halinde; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi
makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi
ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde; Bankacılık
Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, BDDK, SPK, program ortağı kuruluşlar, hizmet alınan
ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluş ve bankalar ile resmi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet
aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar, bu
amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere paylaşılabileceği gibi yurt
dışına da aktarabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tüm hizmet birimleri, Şubeler, müşteri görüşmeleri, doğrudan
satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz,
sosyal medya, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, SMS kanalları, destek hizmeti
aldığımız sair şirketler vb diğer gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sair sözlü, yazılı
veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve şirketimizin sizler
ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek
faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşme ve bunlara dayalı yükümlülükleri
yerine getirmek ve elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin
korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemelere ilişkin kanuni
yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve meşru menfaatlerimiz için dolandırıcılığın önlenmesi
amaçlarıyla toplanabilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal
süreler içerisinde saklanmaktadır.

KVKK’ya göre haklarınız

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için bize nasıl başvurabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yapacağınız başvurularda güvenliğiniz için
kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Bu kapsamda; KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen
haklarınız kapsamında taleplerinizi, Şirketimize (“Esentepe Mahallesi, Keskin Kalem Sk. 29,
34394 Şişli/İstanbul Türkiye” adresine) yazılı olarak veya KVK@acar.com.tr isimli e-posta
adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz
kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama
vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuzun Türkçe olması ve içeriğinde;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e) Talep konusu

bulunması zorunludur. Şirketimiz kapsamdaki talepleri, yazılı olarak cevap verilecekse, on
sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti
alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının
maliyetini geçemeyecektir. 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ (212) 216 26 61